--Ads--

BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti pamilya ti mapukpukaw nga anti-narcotics agent ti Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) manipud Mountain Province ti naun-uneg nga imbestigasyon iti maatap a panakakawtibo daytoy idi Hunyo 25 ti agdama a tawen.

Immunan a nabigbig daytoy a ni PDEA Investigation Agent Officer 1 Merton Fesway, 38-anyos, tubo ti Bontoc, Mountain Province ken nakadestino iti provincial office ti PDEA sadiay Angeles City, Pampanga.

Iti eksklusibo nga interview ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni Lycille Caluza, asawa ni Agent Fesway, a nabati nga agmaymaysa ti agent iti opisina dagitoy gaputa nagturong dagiti kakadwa daytoy iti regional office ti PDEA sadiay San Fernando City, Pampanga para iti selebrasyon ti anibersaryo ti ahensia.

Kinunana a naipaka-ammo kadakuada idi Hunyo 27 ti napasamak iti asawana isut gapuna a nagdamdamagda kadagiti papagayam ken kakabagyanda seknan iti lokasyon ti asawana ngem napaayda laeng.

Dinakamatna a ti laeng naipaay kadakuada nga impormasyon ket maatap a tiniliw dagiti kameng ti PNP Provincial Drug Enforcement Unit ti asawana ken adda daytoy iti kustodiya ti nasao nga yunit ti pulisya.

Nupay kasta, kinuna ni Caluza a saanen a nailawlawag no anya ti rason iti panakatiliw ti asawana.

Immunan a naipadamag ti panagpukaw ni Agent Fesway kalpasan a maatap nga inala ti grupo dagiti saan pay a nabigbig a lallaki idi nakaruar daytoy iti opisinada sadiay Angeles City.

Lycille Caluza, asawa ni Agent Fesway,

Kabayatanna, inladawan ni PDEA-Cordillera Regional Director Gil Castro a makapaliday ti napasamak kenni Agent Fesway ngem kinunana a saan a sigurado no anya ti pudno a napasamak iti nasao nga operatiba ken saan a sigurado no daytoy ket mapukpukaw.

Nupay kasta, kinunana a nainget a bambantayanda ti kaso ken kitkitaenda amin nga anggulo.

Inkarina met nga ited amin ti PDEA-Cordillera ti aniaman a tulong a mabalin a maipaayda iti maseknan a pamilya.

Innayonna a nakadwana iti PDEA-Cordillera ni Agent Fesway ken maysa daytoy kadagiti kagagetan nga operatibana idi.

Sigun pay kenni Castro, manarimaanen ti imbestigasyon iti insidente nangruna a piton nga aldaw a mapukpukaw ni Agent Fesway.

ni PDEA-Cordillera Regional Director Gil Castro