--Ads--

BAGUIO CITY – Agkidkiddaw iti tulong kadagiti maseknan nga ahensia ken iti Philippine National Police ti pamilya ti pulis a taga-Baguio a napapatay sadiay Marawi City tapnu maiyawid ditoy siudad bangkay ti opisyal manipud sadiay Iligan City.

Immunan a nabigbig ti nasao nga opisyal a ni PSI Freddie Solar ken daytoy ket miyembro ti PNPA “Sansinirangan” Class of 2007.

Sigun kenni Susan Solar Urbano, kabsat ti nasao a pulis, tinambangan ken pinaltogan ti Maute terror group ti kabsatna kas maibasar iti inisyal a report a naawatda.

Kinunana nga iti agdama ket adda iti maysa a punerarya sadiay Iligan City ti bangkay ti kabsatna ken bambantayan ti annak ken asawa daytoy.

Naamuan a tubo ti pamilya Solar iti probinsia ti Pangasinan ngem dimmakelda ditoy siudad ti Baguio, partikular sadiay Aurora Hill; ni PSI Solar ti maikadua iti innem nga agkakabsat ken daytoy ti timmulong iti panagadal dagiti uppat a kakabsatna.

Imbingay ni Mrs. Urbano a manmano laeng a sumarungkar ti kabsatna ditoy siuadd ken naudi a nagkitada idi October 2016 ken naudi a nag-chat dagitoy idi pay Marso.

Inladawanna pay a napakumbaba, managbabain a tao, naanus ken responsable iti pamilya ti kabsatna a pulis.