--Ads--

Nagdudua ni Ms. Amirah Kaye W. Nafu idi damo a makipaset iti naisayangkat a Mister and Miss Mountain Province 2024 itay nabiit.

Daytoy ket gapu iti panangbabalawda kenkuana ken ti adu a pammadakes a nanggegna.

Iti exlusive interview ti Bombo Radyo iti baro a naka-iggem ti titulo a Ms. Mountain Province 2024, imbinglayna nga adda dagiti sumagmamano nga indibidual ti nangirurumen agingga iti punto a kayatda a madiskwalipikar daytoy iti nasao a pasalip.

“I have been through so much breakdown…In short there are people who are bullying me up to the point na gusto talaga nila akong i-disqualify. But then, during those times medyo nagdadalawang isip ako if I’ll go through or not. But there were people who believed in me , they actually encouraged me to go through, and then sabi ko, sige ituloy ko na, ipakita ko nalang na mali ‘yong mga judgements nila, mge definitions nila sa akin…I made it my anchor actually, it is what pushes me to actually moved forward and perform beyond my capability…”

Sigun pay iti nasao a beauty queen, adda dagiti mangibagbaga a saan a pudno a residente daytoy iti nasao a probinsia gaputa maatap a nagtaud daytoy iti siudad ti Baguio.

Ngem inlawlawag ken sipapanakel a pinaglibakan ni Amirah dagiti sayangguseng gaputa “registered voter” daytoy idiay Sadanga, Mountain Province.

Inaklonna a nagadal daytoy iti siudad ti Baguio ngem agaw-awid daytoy kadagiti pamilyana tunggal tawen nangruna nu adda ti gundaway daytoy nga agbisita iti nasao a probinsia.

Iti baet ti napasaranna, pinagyaman latta ni Amirah dagiti karit a simmangbay kenkuana gaputa nagserbi daytoy kas “anchor” tapno paneknekan a saan a pudno dagiti panangiladawan dagiti indibidual kontra kenkuana.

Pinagyamananna pay dagiti timmulong ken nagparegta kenkuana tapno ituloy ti nasao a pasalip.

Iti pannakibalubalna iti nasao kompetisyon, saanna a namnamaen a magun-odna ti titulo kas Ms. Mountain Province 2024, pakairamanan ti Ms. Photogenic, Best in Swimsuit ken Best in Evening Gown.

Sigun kenkuana, maysa kadagiti nagbalin a tulbek ket ti kinaimbagna kadagiti padana a kandidata kasta met kadagiti “handler” ken dadduma pay a tattao iti aglawlaw daytoy.

Ti nagbalin nga adboksiya ni Amirah ket ti information dessimination maipapan iti otonimiya ti rehion Cordillera.

Idi nadamag daytoy nu kayatna a makipaset iti international pageant, ti sungbatna:

“Why not? Andami actually ang nag-o-offer. Pero sabi ko, when the opportunities came, siguro by that time hindi na ako busy with my career…”

Kabayatanna, ni Amirah ket maysa itan a licensed private pilot nu sadinno itultuloyna daytoy tapno agbalin kas maysa a commercial pilot.