--Ads--

BAGUIO CITY – Kiniddaw ti mayor ti Tinglayan, Kalinga ti panangrepaso ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan iti pammilin ni Sadanga Mayor Gabino Ganggangan a panakairikep ti kalsada ti Sadanga kadagiti lugan dagiti turista nga agturong sadiay Busacalan, Tinglayan, Kalinga.

Sigun kenni Tinglayan Mayor Sacramento Gumilab, mailabsing iti konstitusyon ti nasao a direktiba ni Mayor Ganggangan, partikular ti karbengan ti tao nga agbiahe.

Nupay bigbigbigen ni Mayor Gumilab ti intension ni Mayor Ganggangan iti nasao a pammilin, impettengna met a ti panakairikep ti kalsada ti Sadanga kadagiti turista nga apan sadiay Tinglayan ket saan a manglapped iti krimen.

Kinunana nga uray asino ket mabalin nga aglabsing iti linteg nga uray saan nga agpammarang a turista.

Innayonna nga awan ti otoridad ti mayor ti Sadanga a mangipawil iti panaka-aramat dagiti nasyonal a kalsada.

Naamuan a ti laeng Bontoc-Tabuc National Highway a dumalan iti munisipyo ti Sadanga sadiay Mountain Province ti kakaisuna a direkta a dalan a mapan sadiay Tinglayan ken no mairikep ti nasao a paset ti kalsada ket nasken nga agbiahe dagiti turista iti ruta a sangapulo a daras nga ad-adayo no iti nasao a kalsada.

Maipalagip a panggep ti pammilin ni Mayor Ganggangan a maipasardeng ti maatap a panakaibiahe dagiti marijuana, armas ken bala a sigun iti mayor ket ar-aramiden dagiti tattao nga agpampammarang a turista.