--Ads--

BAGUIO CITY – Ipalpalagip manen ti PHIVOLCS iti publiko nga agalerto nu adda ti marikna a gingined.

EARTHQUAKE

Sigun iti nasao nga ahensia, iyaplikar ti Duck-Cover-Hold ken umadayo kadagiti disso a nalaka a margaay ken kadagiti bambanag a nalaka a madadael.

Kasaruno daytoy ti 2.7 magnitude a gingined a nailista sadiay Langiden, Abra itay alas nuebe baente tres ti agsapa.

Addaan daytoy ti kauneg a 016 kilometer.

Maipalagip nga idi Hunyo 16 ket dinnayeg ti 5.3 magnitude a gingined ti Candon City sadiay Ilocos Sur nu sadino narikna metlaeng ti Intensity 1 iti Baguio ken Benguet.