--Ads--

Agparparang a saan unay nga epektibo ti panagaramat dagiti kompanya iti job title inflation tapno maguyugoy ken mapagtalinaed dagiti talents wenno human assets dagitoy.

Sigun iti maysa a survey, dumanun iti 38 percent dagiti hiring managers a mangikonkonsidera ken agar-aramat iti nasao nga estratehiya ngem tallo a porciento laeng kadagitoy ti nakagun-od ti tarigagayda nga epekto.

Manipod met iti pakabuklan a respondents ti nasao a survey, 59 percent kadagitoy ket saan pay a nagaramat iti job title inflation.

Malaksid iti dayta, agparparang metlaeng nga ipatpateg ti kaadwan kadagiti professionals ti job titles ken promotions nu sadino, sigun kadakuada, dakkel ti tulong daytoy iti panagaplikarda iti sabali pay a trabaho.

Sigun met iti maysa a recruitment specialist, ti job title inflation wenno panag-exaggerate kadagiti posisyon ti maysa nga empleyado iti maysa a kompanya ket makaipaay ti karit gapu ta mabalin a saan nga ibilang dagiti professionals kas umno a pangibasaran ti seniority daytoy.