--Ads--

BAGUIO CITY – Sumagmamano laeng ti nasitar dagiti Traffic Enforcement Unit (TEU) ti Baguio City Police Office (BCPO) a saan a nagtungpal iti pammilin para iti panakaimuntar ti barrier kadagiti motrosiklo nga adaan iti angkas wennu lubbon.

Sigun kenni PMaj. Oliver Panabang, dadaulo ti nasao a yunit ti pulisya, awan pay ti namultada a saan a nagtungpal iti daytoy a pagalagadan sipud nangrugi iti implementasyon daytoy.

Kinunana nga iti obserbasyonda ket adda dagiti sumagmamano a nagaramat ti improvized motorcycle barrier partikular ti mountain bag tapnu saanda a masitar wennu mamulta.

Dinakamatna nga inkonsiderada ti nasao a kita ti barrier gaputa iti agdama ket awan paylaeng ti naan-anay a suplay ti motorcycle barrier nga ipaay kuma ti LTFRB.

Innayona nga umdas ti bilang dagiti agpaspasada nga jeep ken taxi ditoy siyudad isut gapuna a manmano laeng ti agang-angkas wennu aglublubbon kadagiti motorsiklo.

Maipalagip a nangrugi idi Agosto 1 ti implementasyon ti nasao nga paglintegan ken mamulta iti P1,000 agingga P10,000 dagiti amin a motorcycle riders nga aglabsing iti daytoy.