--Ads--

BAGUIO CITY- Imbinsa-binsa dagiti riders/drivers ti motorsiklo, e-bike ken bisikleta ti pakaseknanda seknan iti naikalikagum a panagaramatda ti High Visibility Vest nu dumalyasatda iti amin a kalsada sadiay Benguet.

Iti naangay nga Information Education Campaign sadiay Benguet Capitol idi kalman, dimmar-ay ti grupo dagiti riders, personnel ti La Trinidad MPS, Highway Patrol Group, dagiti board members ken maseknan nga umili.

Sigun kadgiti riders, maipatungpal koma ti nasao nga ordinansa iti oras ti alas sais ti rabii agingga alas sais ti agsapa, saan a 24/7.

Kinnidaw pay dagitoy a community service laeng ti maipataw a multa kadagiti aglabsing iti nasao a pammilin.

Gapu iti daytoy, nagpagdesisyonan a saan paylaeng a maiyemplementar ti panagaramat dagiti riders ti motorsiklo, e-bike ken bisikleta iti High Visibility Vest kabayatan ti panagdalyasatda iti amin a kalsada sadiay Benguet.

Impanamnama met ti Sangguniang Panlalawigan nga ikonsiderada ti panaka-amyendar ti Provincial Ordinance No. 2022-302 wenno ti High Visibility Vest Ordinance.