--Ads--
photo credit to I Love Panagbenga! (Baguio Flower Festival)

BAGUIO CITY – Panggep ti mayor ti Baguio a maiyakar ti lokasyon ti nalatak a Baguio Blooms Exposition and Exhibition sadiay Lake Drive a maysa kadagiti kangrunaan a tampok iti tinawen a Panagbenga ditoy siudad.

Sigun kenni Mayor Magalong, daytoy ket gaputa panggepda a ma-commercialize ti nasao a kalsada.

Kinunana a maaramat ti Lake Drive para kadagiti nalatak nga aktibidad ti Panagbenga inton sumaruno a tawen 2020 ken kadagiti sumaruno pay a tallo a tawen.

Mainaig iti daytoy, kinuna ni Baguio Flower Festival Foundation, Incorporated media officer Andrew Pinero a supsuportaranda ti nasao a panggep.

Dinakamatna a maiyakar koma ti Baguio Blooms Exposition and Exhibition a naangay idi Pebrero ita a tawen 2019 sadiay Baguio Convention Center ngem gapu iti panakaipatungpal ti rehabilitasyon sadiay ket saan a natuloy ti plano.

Nupay kasta, mangnamnamada nga iti kabiitan a panawen ket malpasen ti rehabilitasyon ti nasao a pasilidad.

– ni Baguio Flower Festival Foundation, Incorporated media officer Andrew Pinero

Kabayatanna, impanamnama pay ni Mayor Magalong a saanen a makibiyang dagiti barangay ti siudad iti panakaisayangkat ti nalatak a Session Road in Bloom bayat a ti BFFFI ti mangisayangkat iti nasao nga aktibidad.

– ni City Mayor Benjamin Magalong

Maipalagip a nagbalin a nabara nga issue ti Panagbenga ita a tawen gapu iti pakaseknan iti nakaangayan ti Baguio Blooms Exhibition and Exposition ken partisipasyon dagiti barangay iti Session Road in Bloom. (-with Bombo Charles Nikko Limon)