--Ads--
DOH-CAR Updates – HERALD EXPRESS | News in Cordillera and Northern ...

BAGUIO- Iyap-apela manen ni Department of Health (DOH) – Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan ti panagkaykaysa dagiti amin nga stakeholders ditoy rehiyon tapnu agballigi ti Cordillera a mangpaksiat iti COVID-19.

Iti naangay a press briefing iti COVID-19 a dinar-ayan dagiti opisyales ti ahensia ken lokal a gobyerno iti rehion ken ti DOH-Cordillera, saan a naliklikan ni Director Pangilinan nga agbalin nga emosyonal iti panangitedna iti mensahena.

Kinunana a nasken kuma nga ita a panawen ti krisis ket agkaykaysa dagiti amin nga umili ken dagiti lokal a gobyerno ken ahensia iti rehiyon tapnu maparmeken ti nasao a sakit.

Sigun kenkuana, saan nga ita a panawen ti panagpipinabasol wenno panagtitinudo no diket nasken nga ipangruna pay ti panagtitinnulong.

Inyapelana pay ti panangipakita ita ti rehiyon Cordillera iti kultura a ‘binnadang’ ken ti ‘inayan’.

Namnamaen ni Pangilinan a babaen kadagitoy ket maparmek ti COVID-19 iti rehion kasaruno ti killaat a panagadu ti nasao a kaso ditoy idi napalabas a lawas.

VC PANGILINAN (PASET TI PANARITA NI Department of Health (DOH) – Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan)