--Ads--

Inladawan ni Atok Mayor Franklin Smith dagiti mannalon iti nasao a munisipalidad kas “risk takers” gapu iti agtultuloy a panagmula dagitoy kadagiti nagduduma a produkto iti baet ti pangta nga ipapaay ti nabara a paniempo.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Mayor Smith, an-anusan dagiti mannalon ti agmula kadagiti produktoda partikular ti repolyo, korean radish, carrots, ken patatas gapu ta daytoy ti kangrunaan a pagtataudan ti pamastrekanda.

Sigun kenni Mayor Smith, makapaspasar metlaeng dagiti mannalon iti nasao a munisipalidad ti kinakurang ti danum a maaramat a pangsibog kadagiti mula ngem maipampamuspusan ladta daytoy.

Nupay kasta, naobserbaran ti saan a nasayaat a panagtubo dagiti mula gapu ta kurang ti danum a maisibsibog kadagitoy.

Innayon ti mayor nga awan pay ti namonitor dagitoy a nangibelleng kadagiti sobsobra a nateng gapu ta pagtaltalinaeden dagiti mannalon dagiti sobra a produktoda iti garden ken baybay-anda a maperdi nga agserbi kas pataba kadagiti daga a pagmulaan dagitoy.

Kabayatanna, dinakamat ni Mayor Smith a maysa a karit para kadakuada ti panangituding ti presyo dagiti nasao a produkto gapu ta saanda kabaelan nga ipredict wenno kontrolen daytoy.//Bombo Rob Dominguez