--Ads--

BAGUIO CITY – Agpaut pay iti maysa ken kagudua a bulan ti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti siudad ti Baguio.


Inwaragawag daytoy ni Mayor Benjamin Magalong kagiddan ti panangdakamatna nga addan ti Baguio iti maikapat a lawas iti panagngato ti kaso ti nasao a sakit.


Maipalagip a nangrugi idi Agosto 20 ti agdama a tawen ti panagngato ti kaso ti COVID-19 iti siudad a mapapati nga intunda ti panagserrek ditoy ti Delta variant.


Sigun iti mayor, babaen iti napartak a panagbakuna kadagiti umili ti siudad kontra iti COVID-19 ket saanen a bumayag ti panagngato ti nasao a sakit.


Maibasar iti datus, 45 percent wenno nasurok 126,600 nga umili ti Baguio ti fully vaccinated manipud iti puntirya a mabakunaan a popolasyon ti siudad a dumanon ti 281, 000 tapnu maragpat ti 95 percent herd immunity.


Imbinglayna pay nga ikagkagumaan ti siudad a nayunan dagiti isolation beds nga aramaten dagiti umili a maipasidong iti quarantine.
Dinakamat ti mayor nga idi kanikadua ket nanayonanen ti 60 beds ti isolation facilities ti siudad ken manamnama a manayonan ti 100 beds ita a lawas.

Innayonna pay a manarimaanen ti panakaisimpa ti maysa a kadsaaran ti metlaeng ti panangisimpada iti maysa pay a kadsaaran ti sigud a Santo NiƱo Hospital nga agserserbi ita kas Baguio City Community Isolation Unit.