--Ads--

Kweskwestiunaran ti Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) ti panagngato ti presyo ti galunggong (round scad) pakairamanan dagiti sumagmamano nga ikan wenno lames iti baet nga umdas paylaeng ti suplay daytoy.

Maibasar iti kaudian a datos manipud iti Department of Agriculture (DA) nagdobli ti presyo ti galunggong idiay Metro Manila no sadino ngimmato daytoy iti P180 agingga P280 tunggal kilo manipud iti sigud a presyo daytoy a P160 agingga P260 tungal kilo idi napalabas a lawas.

Sigun kenni Samahang Industriya ng Agrikultura Chairperson Rosendo nasken a ti presyo dagitoy ket saan a nangatngato ngem iti P200 wenno P180 tunggal kilo.

Gapu iti daytoy, kinuna ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) a kitaenda daytoy ngem patienda a ti masansan a panagtudo ti rason a naapektaran ti suplay dagiti ikan.

Nupay kasta, impetteng ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chief Information Officer Nazzer Briguera nga awan ti nakangato a closed fishing season isu’t gapuna nga agtultuloy latta ti panagkalap dagiti mangngalap malaksid no saan a nasayaat ti panawen.

Kabayatanna, kinuna ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kasapulan a kontrolen ti panagkalap tapno mas umad-adu dagiti ikan.//Rose