--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panang-allukoy ti City Health Services Office kadagiti umili ti siudad nga agpabakuna dagitoy kontra iti sakit a pertussis wenno whooping cough.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Dr. Celia Flor Brillantes, available ken libre ti nasao a bakun iti health center nu sadino maipapaay kadagiti interesado nga agpabakuna.

Dinakamatna a nasken a kangrunaan a mabakunaan ket dagiti ubbing gapu ta dagitoy dagiti kadawyan a makapaspasar iti nasao a sakit.

Dinakamatna nga adda ladta ti side effect ti pertussis vaccine ngem rumbeng a saan a pagbutngan gapu ta normal laeng daytoy kas kapada iti daduma a bakuna.

Mainaig iti dayta, kinunana a maur-uray ti resulta ti 10 pending cases kagiddan ti lima a nakumpirmar itay nabiit.

Impaganetgetna pay a nasken a dagus nga agpakonsulta nu mapasaran ti sintomas ti pertussis tapno dagus a maipaayan ti medical treatment.

Kabayatanna, impasigurado met ni Dra. Brillantes a kontrolado ti siudad ti nasao a sakit kagiddan ti panagkiddawna ti tulong iti publiko tapno malapdan ti panagraira ken panagwaras ti pertussis wenno whooping cough.//Bombo Raz Pagoli