--Ads--

BAGUIO CITY – Umap apela ti Provincial Veterinary Office ti Benguet kadagiti agtartaraken iti manok tapnu liklikanda pay a gumatang kadagiti live birds tapnu mailiklik dagiti taraken dagitoy iti sakit a bird flu.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio ken Benguet Prov. Veterinarian Dra. Mirriam Tiongan, adda iti infection ti bird flu kadagiti munisipyo iti probinsya a nailista dagitoy ngem dagus metlaeng dagitoy a nalapdan a nagwaras

Gapu iti dayta, kinunana nasken nga agbalin a naridam dagiti agtartaraken kadagiti manok tapnu maliklikan dagitoy a maapektaran

Innayunna a kiniddaw iti publiko ti panangiyumanda a dagus iti opisina dagitoy wenno opisina ti munisipal agricultures office ti lugarda kadagiti maobserbaranda a sakit dagiti tarakenda a manok tapnu dagus a masukimat

Kabayatanna, kinunana a nangipaay ken mangipapaayda metlaeng iti assistance kadagiti agtartaraken ti manok a naapektaran iti bird flu.