--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panagsagana ti Department of Education – Baguio para iti umadanin a Cordillera Administrative Region Athletic Association Meet (CARAA) idiay Apayao ita a bulan.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni Niño Tibangay, Chief Schools Governance and Operation Division ti DepEd – Baguio, naisagana ti memorandum para iti panaka-excuse dagiti mannursuro ken atleta para iti trainingda iti ruar ti pagadalan mangrugi iti alas tres ti malem mangrugi iti Lunes agingga Sabado.

Sigun kenkuana, pakabuklan a 753 ti mangbukel a mangibagi iti siudad ti Baguio para iti nasao a pasalip nu sadino buklen daytoy ti 540 nga atelta, 61 coaches, 56 nga assistant coaches, ken daduma pay a technical working group.

Naragsak met daytoy gapu ta ti pondo nga aramaten dagiti mangibagi ket nagtaud iti city government.

Mainaig iti dayta, dakkel ti pammati ni Tibangay a laglagipen dagiti mangibagi nga atleta ti sportsmanship bayat ti torneo.

Puntirya met dagitoy nga agturong sadiay inton Abril 13 tapno ad-adda a maka-adjust dagiti atleta manipud iti kasasaad ti panawen sadiay Apayao.

Kabayatanna, mangrugi ti CARAA 2024 inton Abril 15 ken agleppas inton Abril 19.

Daytoyen ti maika-tallo a gundaway nga isangaili ti probinsiya ti Apayao ti nasao CARAA meet.//Bombo Jez Lapizar/Bombo Marinel Rodrigo