--Ads--

BAGUIO CITY- Manamnama nga inton Lunes, November 15 ket adda dagiti mangisanod iti impilada a Certificate of Candidacy (COC) para iti 2022 National and Local Elections sadiay probinsia ti Benguet ken ditoy siudad ti Baguio.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Baguio City Election Officer Atty. John Paul Martin nga adda ti dua a personalidad a manamnama nga agisanod iti COC nga impila dagitoy iti COMELEC-Baguio.

Nupay nagkedked daytoy a manginagan kadagiti nasao a personalidad, dinakamatna a ti maysa ket nagpila ti COC para iti kinakonsehal bayat a ti maysa ket nagpila ti COC para iti kina-bise mayor.

Linawlawaganna met a ti deadline inton Lunes ket para laeng kadagiti agisanod ti COC nga adda ti mangsukat kadakuada.

Dinakamatna a kalpasan ti November 15 ket mabalin latta nga agisanod iti COC dagiti indibidual a nangipila iti daytoy ngem saanen a mabalin a masukatan dagitoy.

Innayonna a dagitoy a panaggaraw ti mangbaliw iti political landscape ti lokalidad.

KABAYATANA,

Addan dagiti nagisanod ti impilada a certificate of candidacy (COC) sadiay probinsia ti Abra para iti 2022 National and Local Elections ken adda metten dagiti nangipila iti COC kadagiti sumukat kadagitoy.

ITa nga aldaw ket insanod ni Abra Incumbent Congressman Joseph ‘JB’ Bernos ti Abra ti certificate of candidacy daytoy para iti kina-kongresista ti probinsia.

Sinukatan daytoy ti asawana a ni Menchie Bernos, ti agdama a mayor ti La Paz, Abra.

Immunan nga insanod ni Mrs. Bernos ti COC-na iti kina-mayor ti La Paz idi kalman.

Kabayatanna, insanod ni Joel Bersamina ti COC-na iti kina-board member ti District II ti Lagayan, Abra ken sinukatan daytoy ni Bernadine Joson a sigud nga of the Municipal Planning and Development Coordinator ti nasao nga ili.

Maipalagip nga inton Lunes, November 15 ti deadline dagiti agisanod ti COC nga addaan ti kasukatna nga agpila ti COC para iti kapada a posisyon.