--Ads--

BAGUIO CITY–Agsagsaganan ni Benguet-elect Congressman Nestor Fongwan Sr. para iti panagtugawna sadiay Kamara.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio, kinunana a napanen daytoy sadiay Kamara para kadagiti kasapulan nga isaganana a dokumento.

Innayonna a napintas ti saritaanda kenni outgoing Benguet Congressman Ronald Cosalan para iti naannayas a transisyon ti opisina ti kongresista ti probinsia.

Nagyaman daytoy iti panangidiaya ni Cosalan iti opisina daytoy sadiay Kamara nupay agdepende ti room assignment iti Kamara.

Inyulit manen ni Fongwan nga iti panagtugawna kas kongresista ti Benguet ket tutukanna ti panakarepaso ken panakaisimpa dagiti daanen a linteg kas iti Revised Forestry Code of the Philippines, partikular iti pakaseknan dagiti national park ken ti People’s Small-Scale Mining Act of 1991 tapnu maiyakar iti lokal a gobyerno ti hurisdiksion kadagiti small-scale miners.

Kabayatanna, inwaragawagna a ti speakership iti Kamara ket para kadagiti senior members ti lower chamber.

Kinunana nga adda met ti plano dagiti baro a kongresista dagiti probinsia iti Cordillera nga agsasabat tapnu pagsaritaanda ken agmaymaysada iti suportaranda nga agbalin a dadaulo ti Kamara.

Imbingayna nga iti partidoda a PDP-Laban ket awan pay ti masinunuoo no asino kadagiti rimwar a nagan ti suportaran ti grupo dagitoy.

Nupay kasta, linawlawagan ti baro a kongresista ti Benguet nga agbotos daytoy kas maysa nga indibidual ken saan nga iti iyendorso ti partidoda.

Dinakamat ni Fongwan nga awan ti aniaman a diaya kenkuana kasukat ti panangsuportarna iti maysa nga indibidual para iti speakership sadiay Kamara nupay adu ti agay-ayab kenkuana para iti panagsarakda.

Innayonna pay a ti aksion dagitoy ket kas maysa a partido ken saan nga agawat ti aniaman a pasuksuk kasukat ti ipaayna a suportar.