--Ads--

BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti mayor ti Atok, Benguet ti nainget a panakabantay ti paset ti Shilan a kangrunaan a pagdaldalyasatan dagiti agturturong iti nagduduma a munisipyo ti probinsia.

Immuna iti daytoy, adda ti naipadanun a reklamo iti Bombo Radyo mainaig iti panagturong dagiti bicyclists sadiay.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, inaklon ni Atok Mayor Raymundo Sarac nga awan ti naipakita a health clearance dagiti nasao a bicyclists isut gapuna a sinitar ken pinasublida dagitoy.

Kinunana a saanda nga ipawil ti panagdalyasat iti national highway iti masakupanda ngem maipawil ti panagturong dagiti dadduma nga indibidual kadagiti barangay, municipal ken provincial roads malaksid laeng kadagiti umili ti Atok.

(Atok Mayor Raymundo Sarac)

Dinakamatna nga awan ti COVID-19 checkpoint iti masakupanda ken ti laeng province-to-province checkpoint kas iti Bontoc-Vizcaya Road ti mangsuksukimat kadagiti lugan a dumalyasat sadiay.

Immunan a nangipaulog daytoy iti pammilin a nasken nga addaan iti travel permit ken health clearance dagiti amin nga agturong sadiay Atok, Benguet.