--Ads--

BAGUIO CITY – Naisayangkat ti aerial reconnaissance operations iti kabambantayan ti probinsia ti Benguet.

Panggep ti operasyon a sukimaten dagiti pangta iti seguridad kadagiti lugaar a pakaimulmulaan dagiti marijuana.

Manamnama a kalpasan ti naisayangkat nga inspeksion ket makabukelda ti komprehensibo nga action plan kagiddan ti agtultuloy a kampanya ti gobyerno kontra iti iligal a droga ditoy rehion, partikular iti masakupan ti north “Golden Triangle” wenno ti nagbe-beddengan ti Benguet, La Union ken Ilocos Sur.

Babaen pay iti naisayangkat aerial reconnaissance ket maipasigurado ti proteksion ti tropa ti gobyerno nga agisaysayangkat ti panagparut ken panag-uram kadagiti madiskobre a marijuana plantation sites.

Indauluan ni PDEA-Cordillera Regional Director Gil Cesario Castro ti nasao nga operasyon, kadwana ni Benguet Police Provincial Office Operation Officer PLt.Col. Rhodelio Olsim ken dagiti tallo a piloto ti Philippine Air Force.

Kagiddan ti nasao nga operasyon ket ti nagsina nga eradication operation a nangdadaelan dagiti otoridad iti agarup P4.3-M a gatad dagiti pinuon ti marijuna sadiay Kibungan, Benguet ken Tinglayan, Kalinga.

Nadiskobre ti uppat a pagmulaan ti marijuana sadiay Tacadang, Kibungan, Benguet bayat a dua a pagmulaan ti marijuana ti nadiskobre sadiay Bugnay, Tinglayan, Kalinga.

Mapattapatta a 6,655 a puon ti dadakkel a marijuana ken 10 a kilo dagiti napagango a marijuana ti nadadael sadiay Tacadang, Kibungan.

Mapattapatta met a 4,800 a puon ti dadakkel a marijuana ti nadadael sadiay Bugnay, Tinglayan.

Paset paylaeng daytoy ti Regional Operation Plan ken iti agtultuloy a kampanya ti gobyerno kontra iti iligal a droga, partikular ti panagmula ti marijuana.