--Ads--

BAGUIO CITY – Naibilin ti panaka-adal manen ken panakarebisar ti mismo a registration process ti online portal application ti Baguio LGU a Baguio In My Pocket (BIMP) ken dagiti impormasyon a kasapulan iti nasao nga aplikasyon tapnu maliklikan ti panakalabsing ti Data Privacy Act of 2012.

Kasaruno daytoy ti panangkwestionar ni Council Betty Lourdes Tabanda, chairperson ti Committe on Laws, Human Rights, and Justice, Comittee ti City Council kadagiti adu unay nga impormasyon a kidkiddawen ti aplikasyon kas ti ethnicity ken relihion ti maseknan nga agrerehistro.

Kinunana a dagiti nasao nga impormasyon ket saan a maiyannatop iti panggep ti BIMP a para iti contact tracing, business transactions ken dadduma pay a serbisyo nga ipaay ti online application a mabalin a manglabsing iti Data Privacy Act of 2012.

Nupay kasta, inlawlawag ni City Mayor’s Office Executive Assistant V Engr. Philip Puzon a saan a nasken nga amin nga impormasyon a kidkiddawen ti aplikasyon ket sungbatan dagiti umili.

Kinunana a dagiti registrants ket addaan iti option no sungbatanda ti secondary information kas ti ethnicity ken religion gaputa ti laeng primary information ti kasapulan a masungbatan.

Innayonna a mabalin met nga ikkaten dagiti registrants dagiti naipaayda a secondary information babaen kadagiti android phones dagitoy.

Impasiguradona metlaeng a dagiti makolektar nga impormasyon ti registrant ket maidulin iti natalged ken pribado a cloud server a kontrolen ken imanehar ti Baguio LGU no sadino, saan a nalaka a ma-access dagiti nasao nga impormasyon.

Nupay kasta, imbilin latta ni Councilor Tabanda ti panaka-adal ti katulagan ti service provider ti BIMP ken ti private cloud server para iti naan-anay a seguridad dagiti datos a maurnong ditoy manipod kadagiti agparehistro iti BIMP.