--Ads--

BAGUIO CITY -Saan a supsuportaran ti Food and Drug Administration (FDA) ken Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) ti pannakaaramat ti Ivermectin kas agas a mangtaming iti COVID-19.

Iti naangay a diskusyon iti lokal a konseho, impaganetget ni Gomel Gabuna, Operating Officer ti FDA North Luzon a saan a kinatalged ti nasao nga agas nangruna no maaramat kontra iti COVID-19.

Kinunana nga imparit ti FDA ti pannakaaramat iti daytoy gaputa kurang ti ebidensia a mangpaneknek iti kina-epektibo ken kinatalged daytoy.

Inlawlawagna nga inaprobaarn ti FDA ti pannakaaramat daytoy ngem para laeng kadagiti parasites ken sakit iti kudil.

Impettengna nga awan pay ti standards iti pannakaipaay wenno prescription iti panakaaramat kas agas kontra iti nasao a virus.

Malaksid iti dayta, kinunana a posible a maaddaan iti dakes nga epekto dagiti agaramat iti daytoy nangruna no awan iti supervision dagiti eksperto.

Sinuportaran met daytoy ni Dr. Bernard Demot, maysa nga infectious disease specialist iti BGHMC.

Sigun kenkuana, ado kadagiti medical associations ti saan metlaeng a mangirekrekomendar iti pannakaaramat ti nasao nga agas kontra iti COVID19 pakairamanan ti Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases ken dadduma pay.

Gapu iti daytoy, kinunana a nasaysayaat latta no matutukan ti pannakaaramat dagiti napaneknekan ken mairekrekomendar a wagas a pangkontra iti COVID19 kas iti panagpabakuna, agtultuloy a panagtungpal ti publiko kadagiti minimum health standards ken healthcare capacity ti syudad tapnu maliklikan iti nakaro nga epekto ti nasao a sakit. (report ni Bombo Brigit Marcasi)