--Ads--

LA TRINIDAD, BENGUET – Umap-apela iti publiko ni mayor Romeo Salda para iti panakaawat dagitoy iti maisayangkat a road construction idiay La Trinidad, Benguet ita a bulan.

Sigun kenkuana, posible a mairugi ti construction idiay Km. 3 agingga Km. 5 ita a lawas.

Inlawlawagna a posible a mangitunda daytoy ti nailet a gunay ti trapiko gapu ta un-unaenda nga isimpa ti tengnga ti kalsada rason nga agbalin a one-way laengen ti agsinumbangir nga igid ti kalsada.

Kinuna pay ti opisyal a pito laeng nga aldaw ti curing period daytoy apaman a malpas ti rehabilitation ti nasao a kalsada.

Innayon a naipatungpalen ti inisyal a public consultation kadagiti maapektaran nga ahensya kas iti La Trinidad Water District ken Benguet Electric Cooperative (BENECO).

Kagiddan iti dayta, kinuna ni Mayor Salda a maipatungpal ti maika-dua a public consultation kadagiti business ken transport sector sakbay nga irugida ti construction.

Dinakamatna pay a posible nga agpaut ti road construction wenno rehabilitation iti ti uneg ti 120 nga aldaw.

Kabayatanna, kinuna ni Mayor Salda a maigiddan a matarimaan ti panakaibangon ti overpass iti paset ti kilometer 5 idiay La Trinidad, Benguet.//Bombo Raz Pagoli