--Ads--

BAGUIO CITY – Inyarig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti animal dagiti opisyales ti nagduduma a barangay ditoy siudad a manggungundaway iti Social Amelioration Program (SAP) ti gobierno.

Iti eksklusibo a panakiyuman ti Bombo Radyo, kinunana a saan a nainkalintegan dagiti ar-aramiden dagiti opisyales kalpasan nga adun ti naduktalan ti lokal a gobierno a manggungundaway SAP.

Gapu iti daytoy, binallaaganna dagiti amin nga opisyales ti nagduduma a baranggay ditoy siudad seknan iti panangiwaras ti ayuda kadagiti umili ti Baguio City.

Kinunana nga adu dagiti opisyales ti barangay a mangipangpangruna kadagiti kakabagyanda a maipaayan ti SAP.

ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Inlawlawagna nga iti kanito nga agsublin iti normal ti sitwasyon ti siudad ket mapatawan iti kaskenan a kaso dagiti opisyales ken dagiti residente a manggungundaway iti nasao a tulong.

Kabayatanna, dinayawna ti serbisyo nga ipapaay dagiti opisyales ti lokal a gobierno ti Baguio City ken dagiti medical staff ti nagduduma a pagagasan ditoy siudad.