--Ads--

Inyunay-unay ni Benny Bomogao, Councilor iti siudad ti Baguio a kasapulan nga addalen nga umuna ti gakat a mailaksid dagiti Senior Citizen iti Coging scheme sakbay daytoy a maipatungpal.

Panggep ti nasao a gakat a makatulong iti panagregget dagiti otoridad iti siudad a pabassiten ti tropiko iti central business district.

Sigun kenni Councilor Bomogao, kasapulan ti konsultasion iti publiko nangruna kadagiti pasahero, drivers ken dadduma pay tapno maadal dagiti pagsayaatan daytoy ken saan.

Apaman a saan daytoy a napateg ken addaan iti saan a nasayaat nga epekto iti publiko, manamnama daytoy a saan a maipatungal.//mp4