--Ads--

BAGUIO CITY – Tinagiragsak ti Muslim Community ditoy siudad ti Baguio ti panaka-aprobar ti panakailaylayon ti naideklara a Linteg Militar sadiay Mindanao.

Sigun kenni Muslim leader ken Imam Samsodin Monib, umno laeng ti kaudian a desisyon ti Kongreso a nangpabor iti immunan a kiddaw ni Presidente Rodrigo Duterte a makatawen a martial extension.

Kinunana a marikriknada ti serbisyo dagiti soldado sadiay Mindanao a mangwanwanawan iti rehion dagitoy kontra kadagiti terorista ken armado a grupo.

Dinakamatna met a babaen iti panakailaylwayon ti Martial Law ket maipaayan iti umdas a gundaway dagiti otoridad a mangrippuog kadagiti terorista nga agtaltalinaed sadiay.

Agtalekda pay nga agbalin a natalinaay ti kanayonan a makatawen a panakaipatungpal iti linteg militar sadiay Mindanao.

Innayonna a ti laeng posible a ‘disadvantage’ ti nasao nga addang ket maingetan dagiti tattao sadiay Mindanao ken nainget a mabantayan ti tunggal aktibidad dagitoy.