--Ads--

BAGUIO CITY- Supsuportaran ti lokal a gobyerno ti Baguio ti panakailukat dagiti community pantries ditoy siudad.

Napa-amanga ni Mayor Benjamin Magalong iti konsepto ti community pantry a sigun kenkuana ket mangipakpakita iti inisyatibo dagiti umili ken pinagyamananna dagiti indibidual ken grupo a nangidaulo iti panakailukat dagiti community pantries.

Kinunana a maibalbalakad ti panakailukat ti community pantries ditoy siudad gaputa daytoy ti mangipakpakita iti kultura dagiti Cordillerans a “binaddang” wenno panagtinnulong a simbolo ti “bayanihan” spirit dagiti Pilipino.

Impasiguradona met laeng kadagiti umili ti siudad a saan a lapdan ti lokal a gobyerno dagiti grupo wenno indibidual nga agtartarigagay a mangilukat ti community pantry para kadagiti agkasapulan nga umili.

Innayon ni Mayor Magalong a saanen a kasapulan ti permit iti panakaisayangkat ti community pantries ditoy lokalidad.

Nupay kasta, ibalbalakad ti lokal a gobyerno ti Baguio ti panakikoordinar dagiti organizers dagiti community pantries kadagiti personnel ti Baguio City Police Office ken Public Order and Safety Division, pakairamanan dagiti Barangay Peace and Order Councils tapnu tumulong dagitoy iti panakaipasigurado a masursurot met dagiti pagalagadan kontra iti COVID-19 kadagiti agturturong iti nailukat a community pantry.