--Ads--

BAGUIO CITY – Ad-adalen ti DENR-Cordillera ti panakailukat iti turismo ti Mt. Sto. Tomas sadiay Tuba, Benguet.

Kinuna ni Ralph Pablo, regional director ti DENR-Cordillera, a nu mailukat iti turismo ti nasao a bantay ket nasken a maamoan dagiti lugar a mabalin a pagturongan dagiti turista.

Innayunna a limitado met laeng dagiti lugar a pagturongan dagiti turista gaputa nasken a panunotenda ti kinatalged ti watershed a mangsupsuplay iti Baguio Water District ken dadduma pay a munisipyo.

Kinunana pay a nasken nga adalenda dagiti kasapulan a pasilidad kas iti toilet ken pangiparadaan dagiti turista kadagiti lugan dagitoy.

Segun kenni Pablo, awan ti mapasyar iti nasao a bantay malaksid iti Sitio Pungayan nga immunan a nakaisayangkatan ti shooting ti maysa a pabuya.

Nupay saan pay laeng a nailukat iti turismo ti Mt. Sto. Tomas ket panggepda a biagen ti agro-tourism industry sadiay.