--Ads--

BAGUIO CITY – Panggep ti asosasyon dagiti agilaklako ti pailaw ken palibang ditoy lokalidad a makitaripnong kada Baguio City Mayor Benjamin Magalong ken Tuba Mayor Clarita Sal-ongan tapnu kiddawen ti pammalubos dagitoy iti panagilakoda kadagiti nasao a produkto.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Agnes Montoya, panakabagi ti grupo a tarigagayda nga agilako kadagiti nagduduma a pailaw kas iti kadawyan nga ar-aramidenda tunggal Paskua ken iti panakasarabo ti baro a tawen.

Kinunana nga iti kanito nga mapalubosanda nga agilako ti pailaw ken palibang ket tallo laeng nga aldaw ti panagilakoda wenno inton December 27-30.

Inlawlawgna metlang a dagiti ilakoda a pailaw ken palibang ket dagiti maipalpalubos iti linteg.

Namnamaenda pay nga adu latta dagiti gumatang kadagiti lakoda iti baet ti agdama a pandemya.