--Ads--

BAGUIO CITY- Maipalpalagip iti publiko nga awan ti maipatungpal a solicitations kadagiti corridors ti Baguio City Hall ken dadduma pay a parapubliko a lugar.

Daytoy ket tapnu maipasigurado nga amin dagiti solicitation letters ket maipadanon ken maaksionan ti lokal a gobierno ti siudad.

Kasaruno metlaeng daytoy ti naobserbaran nga adu dagiti residente a mangipatpatungpal ti solicitation activities kadagiti opisina ti gobierno para iti taraon ken pagkasapulan ti pamilya, panangpa-agas ken dadduma pay kabayatan ken kalpasan ti panagkakampanya

Gapu iti dayta, kinuna ti lokal a konseho a mabalin nga umawat dagiti opisyales iti adu a solication letters agsipod ta saan nga amin kadagitoy ket mapabpaboran gapu iti limitado a pondo.

Maibasar iti ordinansa ti syudad, amin a solicitations a maipatulod iti nagduduma nga opisina iti lokal a gobierno ket mapaima iti Committee on Social Services, Women, and Urban Poor ti Sangguniang Panlungsod para iti panakaadal ken rekomendasyon dagitoy.

Nailanad pay a P2-M ti mailatang a pondo para iti panag-aksion kadagiti nadakamat a solisitasyon.

Kabayatanna, kidkiddawen pay ti ordinansa kadagiti amin a surat wenno solicitation, fund-raising activities, ken aniaman nga sponsorship ti attachment ti otorisado nga solicitation permit manipod iti Department of Social Welfare and Development.