--Ads--

BAGUIO CITY- Tubtubngaren dagiti sumagmamano a miembro ti lokal a konseho ti Baguio ti panakaipasdek dagiti 16 a kiosks wenno paglakuan iti nagbaetan ti Childrens Park ken Ibaloi Park para kadagiti nasurok 90 a displaced vendors iti Burnham Park.


Kinuna ni Councilor Mylen Yaranon a saanna a makitkita a babaen iti nasao nga addang ket matulungan dagiti park vendors a naapektaran iti pandemya gaputa limitado laeng ti mabalin nga aglako kadagitoy kiosk.


Sigun kenkuana, ti sungbat tapno matulungan dagiti nasao a vendors ket ti panakailukat ti Burnham Park para kadagitoy.


Kinuwestionaranna metlaeng ti nabigbig a lugar a pakaipasdekan dagiti kiosk gaputa saan dagitoy a nalaka a makita dagiti park-goers ken saan nga amin a park-goers ket agturturong iti nabigbig a disso a pakaibangonan dagiti nasao a kiosks.

Insingasing metlaeng ni Councilor Benny Bomogao a napimpintas no mailatang laengen iti sabali a proyekto ti P5-M a pondo a para kuma iti konstruksion dagiti kiosks.


Kinunana a babaen iti daytoy ket laeng a dagiti displaced park vendors ti agnumar iti nasao a pondo ngem ketdi, mairaman dagiti dadduma pay a mobile vendors kas kadagiti agilaklako ti ice cream, taho ken mani.

Tubtubngaren metlaeng ti tribo ti Ibaloi ti panakaipasdek dagiti kiosk iti paset ti Ibaloi Garden gaputa addan ti maar-aramid a development plan iti nasao a lugar.


Immunan nga inwaragawag ni City Environment and Parks Management Officer Atty. Rhenan Diwas a manamnama a maibangon dagiti kiosks iti paset ti Ibaloi Garden kas sungbat kadagiti park vendors a napukawan ti panggedan kabayatan ti pandemya.