--Ads--

BAGUIO CITY — Maisaksakad ti panakaipatakder ti dental clinic iti tunggal barangay sadiay munisipyo ti La Trinidad, Benguet.

Sigun kenni Councilor Horacio Ramos, awtor ti maisaksakad a Dental Clinic sa Barangay Health Centers Ordinance, panggep ti gakatna a mapapintas pay ti oral health dagiti agindeg iti masakupan ti munisipyo.

Impalawagna a kasapulan nga adda ti ilatang dagiti barangay health centers nga espasyo para iti nasao a klinika.

Kinunana a kasapulan nga iyasideg kadagiti barangay ti dental clinic gaputa sumagmamano kadagiti residente ti saan a makabael nga agturong kadagiti pribado a dentista ken kadagiti municipal health offices nangruna dagiti agnanaed iti adayo a barangay.

Innayonna a linawas nga agturong ti dentista ti munipyo kadagiti nasao a dental clinic sa baranbay tapnu mangipaay iti serbisyo kadagiti residente.

Dinakamatna a mabalin met nga awisen dagiti barangay officials dagiti dentista nga asideg kadagitoy para iti panangipatungpal dagitoy iti dental services ngem dagiti umili ti mangipaay iti kaskenan nga agas a kasapulan dagitoy.