--Ads--

BAGUIO CITY – Nakasaganan ti rehion Cordillera para iti tallo nga aldaw a national vaccination program ti gobyerno a maisayangkat inton sumaruno a lawas, partikular iti Lunes agingga Miyerkoles.

Dinakamat ni Department of Health (DOH)-Cordillera assistant regional director Dr. Amelita Pangilinan a 1,278 a health workers iti rehion ti agtitinnulong iti panakabakuna ti puntirya nga agarup 208,000 nga umili.

Sigun kenkuana, 459 ti vaccination areas kadagiti komunidad malaksid pay iti 123 a mobile vaccination teams nga agturong kadagiti mismo a babbalay tapnu maipasigurado a mabakunaan dagiti kayatda nga agpabakuna kontra iti COVID-19.

Mangisayangkat metlaeng dagitoy ti information education campaign tapnu mailawlawag dagiti benipisyo ti panagpabakuna kontra iti COVID-19 kadagiti agkedked a mabakunaan.

Innayonna nga amin a health workers ti gobyerno ket maaramat iti aktibidad, pakairamanan dagiti pulis, dagiti trabahador dagiti lokal a gobyerno ken dadduma a personnel ti gobyerno.

Imbinglayna a kabayatan ti panaginspeksionda kadagiti nagduduma a probinsia iti Cordillera ket adda dagiti sumagmamano a babbalay ken indibidual a nakasarita dagitoy sadiay Cabugao ken Conner, Apayao ken sadiay Tanudan, Kalinga a nagdesisyon a saan nga agpabakuna.

Sigun kenkuana, dagitoy ket kameng ti religious sectarian group nga agkedked a mangawat iti pammalawag iti kinapateg ti bakuna ken impetteng dagitoy a pagayatan ti Namarsua no matay dagitoy gapu iti COVID-19.

Kagiddan iti daytoy, kidkiddawenna ti panagpabakuna dagiti saan pay a nabakunaan para metlaeng iti kinatalged ti bagi ken pamilya dagitoy.