--Ads--
DepEd Tayo Benguet - Home | Facebook

BAGUIO-Panggep ti Department of Education (DepEd)-Benguet ti panakaisayangkat ti remote enrollment kadagiti estudyante kadagiti nasusulinek a lugar iti probinsia nga awanan ti access wenno signal ti internet.

Sigun kenni DepEd-Benguet Schools Division Superintendent OIC Benilda Daytaca, iti nasao a kita ti enrollment ket agturong a mismo dagiti mannursuro kadagiti komunidad nga asideg kadagiti pagnanaedan dagiti estudyante ken agimuntar dagitoy iti booths a pangikargaanda ti drop boxes a pangitinnagan dagiti nagannak iti in-fill up dagitoy nga enrollment form.

Innayonna a kalpasanna ket mismo a dagiti mannursuro ti apan manen mangala kadagiti nasao a dokumento ken dagitoyen ti mangi-enroll kadagiti ubbing.

Sigun pay kenkuana, iti agdama ket agiwarwarada ti learning modules kadagiti estudyante ditoy Benguet.

Panggepda metlaeng ti mangipaay ti video tapes kas giya kadagiti printed modules nangruna kadagiti uubing nga adda iti Grade 2 ken Grade 3 no sadino, mother tongue ti naaramat a lengwahe kadaditi saludsud kadagiti modules tapnu nalaklaka a maawatan.

Dinakamatna a manarimaan pay ti panangalada iti profile dagiti nagannak ken dagiti estudyante tapnu maamuan no anya ti kayat dagitoy a wagas ti panagadal kas iti panaka-aramat ti telebisyon wenno radyo.

Manamnama nga inton sumaruno a bulan ket maamuandan no anya dagiti wagas ti distance learning a maiyaplikar iti tunggal estudyante iti probinsia.