--Ads--

BAGUIO CITY – Imbilinen ni Benguet Governor Melchor Diclas ti temporaryo a panakaipawil ti panakaiserrek iti masakupan ti probinsia dagiti sibibiag a baboy, sadiwa ken frozen a karne ti baboy ken amin a pork products manipud kadagiti siudad ken probinsia nga apektado iti African Swine Fever (ASF).

Nailanad iti Executive Order 2019-36 a ti ASF ket saan a maiyakar iti tao ngem adda ti pagkasapulan para iti panakalapped ti panakaiserrek ti sakit iti masakupan ti probinsia tapnu maprotektaran ti pagbiagan ken ti swine industry iti Benguet.

Gapu iti daytoy, inyapela ti gobernador a maysa metlaeng a medical doctor ti nainget a panangipatungpal ti pulisya ken ti Provincial Veterinarian Office kadagiti quarantine control protocols ken food safety measures.

Pinagyamananna met ti kaawan ti kaso ti ASF iti masakupan ti Benguet iti baet ti panakaideklara ti kaadda ti ASF iti sumagmamano a lugar ditoy pagilian.

– ni Benguet Governor Melchor Diclas

Sigun met kenni Benguet Provincial Veterinarian Miriam Tiongan, agtultuloy ti nainget a panagwanawan ken panagbantay dagiti quarantine checkpoint inspectors iti pito a disso kadagiti kangrunaan a kalsada pauneg iti probinsia.

Kinunana a 24/7 ti panag-checkpoint dagiti inspectors kadagiti pito a quarantine areas partikular sadiay Marcos Highway, Kennon Road, Tadiangan, Banangan sadiay Sablan, Bokod, Bangao sadiay Buguias ken Colalo sadiay Mankayan.

Umap-apela met daytoy kadagiti amin nga agtartaraken ti baboy iti panagkiddawda ti permit manipud iti point of origin ti gatgatangenda a baboy.

Kabayatanna, mawaswas laeng ti naipaulog a pammilin para iti temporary ban iti kanito a maipasigurado ti Department of Agriculture ti kinatalged ti swine industry. (-with Bombo Jordan Tablac)