--Ads--

Isaksakad ni Benguet Congressman Eric Go Yap iti kongreso ti panakaituloy ti imbestigasyon seknan iti smuggling dagiti agricultural products iti pagilian.

Sigun kenni Congressman Yap, nasken a maipangato ti multa smugglers.

Impeksa ti opisyal a nu agtultuloy ti smuggling ti nateng iti pagilian ket ad-adda a maapektaran dagiti mannalon iti pagilian partikular ti Benguet.

Immunan a kinuna ti kongresista nga addan dagiti smuggled carrots, ken dadduma pay nga agricultural products manipud China a nakumpiskar iti Divisoria sadiay Metro Manila.

Daytoy ti rason nu apay a nababa unay ti presyo ti carrot ken saan a nagatang ti mula dagiti mannalon itay kallabes.

Mangnamnama met ni Congressman Yap a mapilaan ti kaso dagiti opisyales ken personnel ti Department of Agriculture ken Bureau of Customs nga adda pakainaiganna iti smuggling.//Cara