--Ads--

BAGUIO CITY – Nasuroken iti 90% kadagiti waitlisted a benepisyaryo ti Social Amelioration Program (SAP) ti naipaayan iti tulong pinansial babaen iti Department of Social Welfare and Development (DSWD) – Cordillera.

Sigun kenni DSWD-Cordillera Regional Director Leo Quintilla, 300 laengen a waitlisted benefeciaries ti saan a nakaala iti cash assistance.

Gapu iti daytoy, kidkiddawena ti panagturong dagiti maseknan a benepisyaryo iti opisinada para iti panagawatda iti nasao a tulong.

Dinakamatna a dumanon iti 80% ti impaay ti opisinada para iti maikadua a dupag ti SAP babaen iti direct pay-out bayat nga 85% ti naipaay babaen it financial service provider.

Inaklonna pay a posible a saanda a masabet ti August 15 a deadline iti panakaipaay ti cash aid babaen ti SAP kadagiti benepisyaryo.

Inlawlawagna a daytoy ket gaputa maitantan ti panakaiwaras ti cash assistance sadiay Mankayan, Benguet ken sumagmamano a paset ti Itogon, Benguet gapu iti panakaipasidong dagitoy iti lockdown.

Nupay kasta, impasigurado ni Quintilla nga ikagumaanda nga iwaras dagiti kaskenan a tulong pinansial kadagiti maikari a benepisyaryo sakbay a malpas ti agdama a bulan.

Maipalagip a ti maikadua a dupag ti SAP para iti rehion Cordillera ket maipaay laeng ditoy siudad ti Baguio ken iti probinsia ti Benguet.