--Ads--

BAGUIO CITY – Tuttutukan ita ti Department of Trade and Industry- Baguio -Benguet ti panakasukimat kadagiti hardware establishment ken dadduma pay a pagtagilakuan ti construction materials iti siudad ti Baguio ken iti probinsia ti Benguet.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni Atty. Samuel Gallardo, dadaulo ti DTI-Baguio Benguet nga idi laeng napan a bulan ket adda dagiti dinadael ti enforcement team nga uncertified ken sub-standard a construction materials partikular ti steel bars nga aggatad ti P200,000.

Kinunana nga adda manen ti 200 agingga 300 a landok a nakumpiskar ken dinadael ti Enforcement Team itay laeng nabiit gaputa saan a pimmasa iti technical regulation ti ahensia.

Dinakamatna a kaadoan a makumkumpiskar nga steel bars ket agrukod iti 10mm agingga 16mm no sadino madadael dagitoy ken saanen a maaramat pay kas nailanad iti linteg.

Impettengna a bassit laeng dagiti retailers ditoy lokalidad nga aglablasing iti standard requirements ti ahensia gaputa kaadoan kadagitoy ket saanda nga amo a sub-standard dagiti produkto a nagtaud kadagiti manufacturers.

Gapu iti daytoy, balballaagan ni Gallardo dagiti retailers ken consumers a sukimatenda a nalaing dagiti gatgatangenda a construction workers tapno maipasigurado a kalidad, umno ti rukod ken dagsen dagitoy.

Balballaaganna met dagiti manufacturers nga isardengdan ti panagaramid ken panangilakoda kadagiti sub-standard ken uncertified a produkto gaputa nalaka a maduktalan ti kinasiasino dagitoy babaen iti markings.

Impasigurado ti opisyal nga uray retailer, distributor, supplier ken manufacturers ket mapatawan ti kaskenan a pannusa iti kanito a mapaneknekan a nilabsingda ti paglintegan ti ahensia.

Kabayatana, puntirya metlaeng ti DTI a sukimaten dagiti mailaklako a parol ken christmas light kagiddan ti isasangbay ti paskua.

Ibalbalakad ni Atty. Gallardo ti pananggatang ti publiko kadagiti brand new a christmas light.

Kinunana a nupay nangatngato ti presyo ti brand new a christmas light no idilig iti second hand ngem adayo a nataltalged daytoy nga aramaten kas decorasion.

Impettengna a saan a sigurado no natalged dagiti second hand a christmas light gaputa posible nga adda ti depekto daytoy a mangitunda ti aksidente ken uram.

Impaganetget ni Gallardo a sukimaten ti enforcement team dagiti pagtagilakuan iti nasao a produkto tapno maipasigurado no nasurot dagiti technical regulation ti ahensia.

Inyunay-unayna a masapul a mangipakita dagiti business owner ti import commodity certificate nangruna no naangkat dagiti lakoda a christmas light ken parol.

Iti agdama ket ur-urayen ti DTI-Baguio-Benguet ti direktiba ti nasional a gobierno seknan iti supervision ken manufacturing dagiti parol ken christmas light nangruna dagiti karaman iti mandatory requirements.