--Ads--

BAGUIO CITY – Im-imbestigaranen ti lokal a gobyerno ti Baguio ti nalatak a DOT-accredited accommodation establishment ditoy siudad seknan iti panakalabsing dagiti health protocols iti naangay a birthday celebration ti eventologist ken social media personality a ni Tim Yap idi January 17 a dinar-ayan ni Mayor Benjamin Magalong ken ti asawana.

Iti eksklusibong nga interview ti Bombo Radyo Baguio, inaklon ni Mayor Magalong nga adda ti nagbalin a lapses iti panakasurot ti health protocols iti nasao nga okasyon nupay inkalinteganna ti aktibidad manipud kadagiti bashers.

Kinunana a dimmar-ayda nga agasawa iti pasken gaputa naimbitaranda ken kayatna ti agyaman kenni Yap gapu iti panangital-o ti grupo ti eventologist iti turismo ti siudad.

Dinakamatna a ni sigud a Tourism Promotions Board COO Marie Venus Tan ti nangimbitar kenni Yap ditoy siudad ken nangitugot laeng daytoy ti kakadwana nga art lovers.

Maipalagip a nangitunda iti panagbabalaw dagiti ladawan ken video a naala iti pasken a pakakitaan ti saan a panakasurot ti panagsuot ti face mask ken social distancing, pakairamanan ti saan a panag-face mask da KC Concepcion ken Mrs. Magalong.

Inlawlawagna a nairana laeng a nalipatan ti asawana a nagsuot ti face mask idi naki-picture ni KC kadakuada gapu iti adu a daras a panagtugaw ken panagtakderda gapu iti panaki-picture dagiti bisita.

Innayonna a mismo a dagiti cultural dancers ti nangiguyod kadagiti mangmangan a bisita para iti community dance a rason tapnu awan ti face mask dagiti naalaan ti video.

ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Dinakamatna a saan met a naliwayan ti general manager ti hotel a mangipalagip kadagiti bisita iti panagtulnogda ti health protocols.

Sigun pay kenni Mayor Magalong, nagturongen iti The Manor ti legal team ti lokal a gobyerno para iti imbestigasyon ti insidente.

Impanamnamana metlaeng a madusa amin dagiti nasken a madusa iti insidente, pakairamanan ti asawana ken ti grupo ni Yap no pagkasapulan.

Kabayatanna, kinuna met ni Robert Cabrera, general manager ti The Manor a 32 laeng nga indibidual ti dimmar-ay iti pasken ni Yap ken mangipaulogdan to iti statement para iti dasig ti hotel iti nasao nga insidente.