--Ads--

BAGUIO CIT – Agtalek ti dadaulo ti Benguet Police Provincial Office (PPO) nga agtalinaed ti probinsia iti green area manipud kadagiti kategorya ti election hotspot para iti 2022 National and Local Elections.

Kagiddan daytoy iti panangipanamnama ni PCol. Reynaldo Pasiwen a mintinarenda ti zero-case election-related incidents iti Benguet iti masungad nga eleksion.

Impeksana met laeng ti panagtalekna nga awan ti mailista nga insidente a konektado iti masungad nga eleksion.

Imbinglayna a sakbay pay ti panagrugi ti panagkampanya ket ninayonandan dagiti maisaysayangkat a quarantine ken PNP-COMELEC checkpoints ken dagiti kameng ti pulisya nga agbambantay kadagitoy.

Innayonna nga iti Benguet ket awan pay dagiti nabigbig nga areas of concern a nasken a bantayan ti pulisya.

Sigun pay kenni Col. Pasiwen, tumulongda a mangipasigurado iti panakasurot ti minimum health standards kabayatan ti panagkampanya dagiti kandidato.

Impannakkelna a kadagiti napalpalabas nga eleksion ket awan ti nailista ti Benguet a kaso mainaig uiti eleksion malaksid laeng kadagiti naglabsing iti election gun ban.