--Ads--

BAGUIO CITY – Maisaksakad ita iti House of Representatives ti panakaingato ti entry-level a sweldo dagiti mannursuro kadagiti pampubliko a pagadalan.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Ruel Caricativo, Alliance of Concerned Teachers ti Cordillera, kinunana a kalpasan ti panakaaprobar ti P10-K teaching supply allowance dagiti mannursuro ket panggepda met nga ipangato ti sweldo dagiti mannusrsuro manipud P28-K iti P50-K.

Sigun kenni Caricativo, saan a mailibak nga iti agdama ket kurang ti sweldo dagiti mannursuro nangruna ket nangina dagiti gagatangen ken gapu ta saan daytoy a maianatup (maitutop) iti family living wage.

Iti agdama, kinuna ni Caricativo a malaksid iti nababa a sweldo, dagiti daduma pay a karit a sangsangoen ti sektor ti edukasyon ket ti agkurkurang a mannursuro, pagadalan kasta met dagiti kagawaan pakairamanan ti laptop ken daduma pay a teknolohiya, adu a workload, kinakurang ti suporta ti gobyerno ken ti nagulo a kurikulum.

Iti sabali a bangir, kinuna ni Caricativo nga adu nga aspeto ti nasken a maadal nu maipapan iti panakaiparit ti panagusar iti cellphone kadagiti pagadalan.

Kinunana a saan a maiyarig a ti panagusar ti selpon ti rason ti saan a nasayaat a reading comprehension dagiti estudyante gapu ta dimmalan ti edukasyon ti pagilian iti educational crisis nangruna idi napasamak ti COVID-19 pandemic.

Kabayatanna, agtultuloy ti panagadal ti nasao nga alyansa iti kurikulum ti pagilian tapno agbalin pay daytoy a democratic nu sadino agpapada ti trato kadagiti amin nga estudyante.//Bombo Mera Pacpacan