--Ads--

BAGUIO CITY – Nagbalin a natalinaay ti panakarambak ti pakabuklan a holiday season sadiay Mt. Province partikular ti panakarambak ti Baro a Tawen.

Sigun kenni Neil Culallad, Development Planning Officer ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ti Mt. Province, awan ti nailistada a saan a nasayaat nga insidente a nakairamanan dagiti residente kas kadagiti nagpaputok iti paltog.

Nupay kasta, adda ti maysa nga indibidual sadiay a nabiktima iti paputok partikular sadiay munisipyo ti Sagada.

Kabayatanna, kinunana a nailista met dagitoy ti panagado ti bilang dagiti turista a nagturong kadagi nalalatak a panagpasyaran sadiay.

Kinunana a maibasar iti datusda ket dumanon iti nasurok 9,000 ti bilang dagiti ganganaet ken lokal a turista a nagturong sadiay Sagada iti las-ud ti tallo nga aldaw nangruna idi Paskua bayat a manarimaan met ti panagkompletoda iti datus iti tourism arrrival kabayatan ti Baro a Tawen.