--Ads--

BAGUIO CITY – Marambakan ti maika-121 a foundation anniversary ti probinsia ti Benguet babaen iti Adivay Festival ita a bulan ti Nobyembre iti baet ti mapaspasaran a pandemya gapu iti COVID-19.

Sigun iti gobernador ti Benguet, simple ngem naisangsangayan ti panakarambak ti Adivay ita a tawen ken maituloy latta dagiti kangrunaan nga aktibidad a kadawyan a maisaysayangkat tunggal marambakan ti nasao a pestibidad.

Kinunana a marugian dagiti aktibidad ti Adivay babaen iti misa ken kick-off program inton November 8 sadiay Benguet Provincial Capitol bayat a dagiti sumarsaruno nga aktibidad ket maisayangkat sadiay Benguet Sports Complex.

Karaman pay kadagiti kangrunaan nga aktibidad ti jobs fair, skills competition, battle of the bands, agri-fair, cañao
sepnak, fun bike ride ken mobile COVID-19 vaccination.

Makanselar paylaeng ti mapadpadaanan a Search for Mister and Miss Benguet ken ti panakaipasdek dagiti tents ken booths sadiay Benguet Sports Complex.

Inyunay-unay met ti gobernador a limitado laeng dagiti mapalubusan a dumar-ay iti kick-off program a pakairamanan dagiti opisyales ti provincial government ken dagiti municipal officials nangruna ta saanda metten a nagimbitar kadagiti bisita manipud iti nasyonal a gobyerno tapnu masurot latta ti minimum public health standards kabayatan ti aktibidad.

Dinakamatna pay nga adda ti 25 a baboy ken dua a baka a partien dagitoy inton November 23 para iti cañao kas simbolo ti panagrekober ken panagdur-as pay ti probinsia ti Benguet.

Inlawlawagna a napateg latta a marambakan ti Adivay Festival gaputa maysa daytoy kadagiti kangrunaan nga aktibidad ti Benguet a mangipakita iti kinatibker ti probinsia iti baet ti agdama a pandemya.

Ti Adivay 2021 ket addaan ti tema a “Resilient and Healthier Benguet – Flourishing in the Midst of Adversity”.