--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti imbestigasyon dagiti otoridad iti rason ti panakauram ti dua a kadsaaran a pagtaengan sadiay 2nd Road, Quezon Hill Proper, Baguio City idi rabii kalman.

Nabigbig ti agtagikua iti balay a ni Deogracias Davy Sevillano, sigud a congressman ti 1st District Ilocos Norte ken residente ti Laoag, Ilocos Norte nga iti agdama ket pagnanaedan ti caretaker daytoy a ni Jerry Yungan Labador, 67-anyos.

Maibasar iti report, naireport kadagiti bombero ti uram iti agarup alas dies trentay singko idi rabii ken naideklara a fire-out iti alas-dose ti parbangon, no sadino, dimmann ti uram iti second alarm.

Naamuan a matmaturog ti caretaker iti umuna a kadsaaran ti balay idi adda nangngegna nga uni iti maikadua a kadsaaran ken iti panangsukimatna ket sadiay a nakitana a maur-uramen ti pagtaengan.

Mapattapatta a dumanon iti P150,000 ti danyos iti nasao nga uram bayat a naapektaran ti maysa a pamilya ngem awan met ti nadangran.

Naamuan pay nga awan ti suplay ti kuryente iti nasao a balay kalpasan a naputdan idi pay 1990’s.