--Ads--
photo | COMELEC-Baguio

BAGUIO CITY – Aw-awisen ti dadaulo ti COMELEC-Baguio dagiti dadduma pay nga opisina ti komisyon tapnu tuladenda ti ar-aramiden dagitoy a panaggundaway iti pila kadagiti vaccination sites tapnu maka-allukoy kadagiti ad-adu pay a botante nga agparehistro.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni City Election Officer Atty. John Paul Martin, impannakkelna a dakkel a nakatulong iti adu a naiparehistroda ti panagturongda kadagiti vaccination sites iti siudad tapnu agiwaras ti registration forms.

Imbinglayna a dua a lawasen nga ar-aramidenda ti nasao a panagserbi.

Pinagyamananna met ti panangipalubos ti lokal a gobyerno ti Baguio iti nasao nga aktibidad ti COMELEC-Baguio a maigidgiddan iti vaccination rollout iti siudad.

Dinakamatna nga agturturong dagitoy kadagiti vaccination sites iti siudad, nangruna iti parking area ti SM ken sadiay nga agiwarwarasda ti registration form kadagiti nakapila a kayatda ti agrehistro iti siudad.

(ni Baguio City Election Officer Atty. John Paul Martin)

Innayonna a mabalin nga i-fill out dagiti maseknan ti alaen dagitoy a form ken kalpasan a mabakunaan dagitoy ket sumalogda iti opisina ti COMELEC-Baguio para iti panaka-ala ti biometrics dagitoy.

Sigun pay kenni Atty. Martin, ti siudad ti Baguio ti nangun-una iti nasao a wagas ti panagawis kadagiti botante nga agparehisto.

Innayonna nga adda metten dagiti dadduma nga opisina ti COMELEC a mangad-adal iti posibilidad a panagtuladda iti nasao a wagas.