--Ads--
photo cto

BAGUIO CITY – Impetteng ni Senator Ping Lacson a nasken a tutukan ti lokal a gobyerno ti siudad ti Baguio iti panakasalaknib ken panaka-aywan dagiti maimulmula a kaykayo ditoy lokalidad.

Nagbalin a reaksiyon daytoy ti senado iti isyu ti naigagara a panakapapatay dagiti pinuon ti pine trees iti maysa a pribado a lote sadiay Legarda idi napalabas a bulan.

Sigun kenkuana, dumanon iti P5-M a pondo ti tinawen a maipalpaluspos para iti National Greening Program ti DENR nga addaan puntirya a makaimula iti 100-M a tree seedlings iti entero a pagilian sakbay a madanon ti 2020.

Inlawlawagna a babaen iti nasao a programa ket maipasigurado ti kaadda ti presensia dagiti kaykayo ditoy lokalidad.

Nupay kasta, kinunana a saan a mamintinar daytoy no saan a mabantayan ken masalwadan dagiti puon ti kayo a naimula.

Gapu iti daytoy, innayon ti senador a nakikoordinar daytoy kenni City Mayor Benjamin Magalong para iti panangtutuk ti lokal a gobyerno ti siudad iti panakataraken dagiti kaykayo ditoy lokalidad tapnu saan a masayang dagitoy. (-with Bombo Brigitte Marcasi)