--Ads--

BAGUIO CITY – Maibalakad ti panagridam dagiti barangay officials ken residente ti Lubo, Kibungan Benguet ken iti kabangibang daytoy a komunidad kontra iti panggep a rehabilitasyon dagiti pagminasan iti sakopda a lugar.

Partikular ditoy ti panggep a rehabilitasion ti Western Minolco Corporation iti naabandona a BONENG Mines a marakan iti nagbeddengan ti Lubo, Kibunga ken iti Boneng, Naguey, Atok sadiay Benguet.

Immunan nga impeksa dagiti maseknan a barangay officials ken residente ti panagtubngarda iti intensyon ti nasao a kompanya a posible a mangisubli manen iti operasyon ti naabandona a large-scale mining operation.

Inyunay-unay met ti maysa nga opisyal sadiay itogon, Benguet ti panagtubngarna iti rehabilitasyon ti sigud a pagminasan gaputa dagiti residente sadiay Lubo, Kibungan ti nangtarimaan iti naabandona a Boneng Mines.

Naamoan a nabandona ti Boneng Site idi pay 1981 nu sadino karaman kadagiti nakaro a naapektaran ti Barangay Lobo kalpasan a ditoy a maiturturong dagiti rugit manipod iti aktibidad ti pagminasan.

Kagiddan iti daytoy, isaksakad dagiti nainsigudan nga umili sadiay ti deklarasyon ti Kibungan kas no-mining municipality kagiddan ti panagtubngarda iti panakaipatungpal ti aniaman nga aktibidad iti panagminas gapu iti negatibo nga epekto daytoy iti aglawlaw ken kadagiti umili sadiay.