--Ads--

BAGUIO CITY – Pinaglibakan ti Program Coordinator ti 4’Ps Iti rehiyon ti damag a maikkat kas benipisaryo dagiti saan a bakunado kontra COVID-19 nga miembro dagitoy.

Sigun kenni Fatima Florendo, Regional Program Coordinator ti 4P’s iti Cordillera, palso ti damag ken saan maikalkalikagum ti panagbakuna kadagitoy ngem maguyguyuguy dagiti miembro nga agpabakuna.

Kinunana nga iwan-wanawanda ti bilang dagiti nabakunaan nga 4P’s iti rehiyon nangruna ta karamanda iti priority ken narisgo a grupo.

Iti agdama a datus dagitoy, nasuroken iti 59,010 dagiti nabakunaan nga miembro a pakairamanan ti 13% nga immawaten iti 1st ken 2nd dose bayat nga 10% ti nabakunaan kadagiti agtawen iti 12 agingga 17.

Agtultuloy met ti ipatpatungpalda nga information dessimination kadagiti meimbro nga agkedked pay nga agpabakuna tapnu mapunas ti amakda wenno saan nga umno a damag mainaig iti bakuna.