--Ads--

BAGUIO CITY- Impanamnama ti City Environment and Parks Management Office (CEPMO) nga ikonsidera ken ipangag ti lokal a gobyerno ti Baguio City dagiti singasing ken komento ti publiko seknan iti panggep a maipangato ti entrance fee sadiay Botanical Garden.


Iti agdama ket P10 ti nasken a bayadan dagiti natataengan nga agpasyar iti Botanical Garden bayat a P5 met kadagiti ubbing kas nailanad iti Baguio Environmental Code of 2016.


Nupay kasta, insingasing ti lokal a gobyerno ti Baguio City a maipangato ti entrance fee iti P50 para kadagiti turista; P30 para kadagiti residente nga agtawen iti sangapulo ket tallo nga agpangato ken P10 kadagiti residente nga agtawen iti sangapulo ket dua nga agpababa.


Maipaayan iti 20% a diskwento dagiti senior citizen ken dagiti estudyante nu adda ti maiparang dagitoy nga I.D.


Agbalin laeng a libre ti panagturong dagiti residente ti Baguio City iti nasao a parke mangrugi iti alas sais ti agsapa agingga alas otso ti agsapa iti aldaw ti lunes agingga biyarnes ngem maiparit ti group activity kas ti Zumba ken Taebo pakairaman dagiti panagpatukar ti napigsa a musika.


Nailawlawag a saan a pagkwartaan ti naisingasing a baro nga entrance fee ken environmental fee nu di ket para iti maintainance ti nasao a pagpasyaran ken para iti ad-adda a pannakapapintas daytoy.


Kabayatan ti public hearing idi Mayo 25, impeksa ti representative ti Baguio Botanical Garden concessionaires nga umannugotda a maipangato ti entrance fee gaputa sigun kenkuana ket mapinpintasan dagiti turista iti agdama a langa ti nasao a parke nu idilig kadagiti napalpalabas.


Insingasingna pay ti panakaimuntar ti kanayonan a parking area gaputa maymaysa laeng ti entrance ken exit.


Impeksa metlaeng ti miembro ti BLISTT Tour guides association ti suportada iti panakapapintas ti Botanical Garden ken insingasingda a libre ti panagturong sadiay dagiti accredited tour guides la ketdi adda ti I.D a maiparang dagitoy.


Ado met ti nagkomento iti facebook livestream ti naipatungpal a public hearing nu sadino sumagmamano kadagitoy ti nangibaga a rumbeng laeng nga awan ti makolektar nga entrance fee gaputa maysa daytoy a “PUBLIC PARK”, sumagmamano met ti nangibaga a nangina unay ti maisingsingasing nga entrance fee bayat a dagiti met daduma ket insingasingda a dagiti laeng turista ti agbayad iti entrance fee.