--Ads--

LA TRINIDAD, BENGUET – Isingsingasing ni District I Board Member Florencio Bentrez ti panangikonsidera ti Benguet State University (BSU) a mangipasdek iti food processing plant apaman a maipatakder ti panggep nga elevated walkway sadiay Swamp, La Tranidad, Benguet.

Immunan nga insakad ni Bentrez ti panakaital-o ti sektor ti agrikultura malaksid iti turismo kasaruno ti taripnong dagitoy iti Provincial Inter Agency Task Force.

Kinunana a dakkel ti maitulong dagiti lokal a produkto ti Benguet iti kanito a maiparang dagitoy iti maipasdek a pasilidad nangruna ta adu ti turista nga agturturong sadiay.

Inlawlawagna a babaen iti daytoy ket masuportaran dagiti lokal a produkto gaputa ti kadawyan a magatgatang iti agdama ket dagiti imported a patatas a maar-aramid iti french fries a maiserserbi kadagiti fast food chain.

Kabayatanna, sinuportaran dagiti sumagmamano nga opisyales ti Benguet ti singasing ni District I Board Member Florencio Bentrez a panakaipasdek ti food proccessing iti panggep nga elevated walkway sadiay Swamp, La Trinidad, Benguet.

Sigun ken Benguet State University President Felipe Comila, ikonsiderana ti nasao a singasing apaman a maipatakder ti elevated walkway iti nadakamatna a lugar.

kinunana nga addaan iti 15 stop overs ti nasao a proyekto pakairamanan ti booth a pakaiparangan dagiti nagduduma a produkto manipud iti sangapulo ket tallo a municipyo ti Benguet ken iti siudad ti Baguio.

sinuportaran met daytoy ni Buguias Mayor Ruben Tinda-an ken inkarina nga ipabulodda ti makina nga impaay kadakuada ti Department of Trade and Industry (DTI) iti kanito a mairugi ti food processing.

Inlawlawagna nga inaprubaran ti DTI ti panakaipabulod dagiti makina agsipud ta saan a maar-aramat dagitoy.